Lasertherapy Contacteer ons

Bel ons

Algemene voorwaarden behandelingen


  1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lasertherapy en de cliënt voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1. Inspanningen schoonheidssalon

Lasertherapy zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Lasertherapy zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

  1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Lasertherapy melden. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via het hiervoor bekende telefoonnummer. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lasertherapy het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Lasertherapy de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Lasertherapy moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

In verband met de coronamaatregelen dient de cliënt op tijd te komen voor een afspraak. Dit wil zeggen niet te laat, maar ook niet te vroeg.

  1. Betaling

Lasertherapy vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen.

Wanneer de cliënt kiest voor een behandelingskuur, heeft de cliënt recht op één gratis behandeling. Wanneer de cliënt een behandeling overslaat of er geen gebruik van maakt, kan deze niet contant omgeruild worden, wel ontvangt de cliënt een waardebon met een geldigheidsduur van 1 jaar voor het desbetreffende saldo.

Een kuur dient op voorhand afgerekend te worden. Bij een behandelingsreeks moet een tussenperiode gerespecteerd worden.

Wanneer de cliënt kiest voor een behandeling van 3 of meer zones, kunnen de geldende prijzen aangepast worden in voordeel van de cliënt, tenzij voor de betreffende zones anders is aangegeven op de website.

Aanbiedingen en/of prijzen met betrekking tot winacties die Lasertherapy organiseert mogen niet gecombineerd worden, tenzij anders is aangegeven.

Vanwege het coronavirus, wordt de cliënt aangeraden om zoveel mogelijk contactloos af te rekenen. 

  1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Lasertherapy vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Lasertherapy behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Belgische Privacywet ter bescherming van persoonsgegevens.

Lasertherapy zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Bekijk ook ons privacybeleid op: https://www.relaxenlasertherapy.be/privacybeleid

  1. Geheimhouding

Lasertherapy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lasertherapy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  1. Aansprakelijkheid

Lasertherapy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Lasertherapy kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele gevolgen wanneer de client gedurende 14 dagen na een laserbehandeling zich niet beschermt tegen de zon, gebruik maakt van de zonnebank, en alle risico’s neemt van pigmentatie.

Lasertherapy kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gevolgen indien de cliënt advies en waarschuwingen bij Huidverbetering, Cavitatie, Gelaats- & lichaamsverzorging en Led light – Lichttherapie, zoals verstrekt door Lasertherapy niet naleeft of volgt.

Lasertherapy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

  1. Beschadiging & diefstal

Lasertherapy heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lasertherapy meldt diefstal altijd bij de politie.

  1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Lasertherapy en de behandelende schoonheidsspecialiste. Lasertherapy moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Lasertherapy de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Lasertherapy en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

  1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en de geldende corona maatregelen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lasertherapy het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Wij zorgen voor u van kop tot teen! Maak nu uw afspraak!

16 jaar ervaring & gediplomeerd personeel 16 jaar ervaring & gediplomeerd personeel

16 jaar ervaring & gediplomeerd personeel

Ervaring met verschillende etniciteiten en met mannen en vrouwen Ervaring met verschillende etniciteiten en met mannen en vrouwen

Ervaring met verschillende etniciteiten en met mannen en vrouwen

Studentenkorting 25% geldig onder de 25 jaar Studentenkorting 25% geldig onder de 25 jaar

Studentenkorting 25% geldig onder de 25 jaar

Gelegen in hartje Antwerpen, makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, op wandelafstand van de Meir en met parkeermogelijkheden bij Arenberg parking , Indigo parking , Vogeltjes markt en Stadspark. Gelegen in hartje Antwerpen, makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, op wandelafstand van de Meir en met parkeermogelijkheden bij Arenberg parking , Indigo parking , Vogeltjes markt en Stadspark.

Gelegen in hartje Antwerpen, makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, op wandelafstand van de Meir en met parkeermogelijkheden bij Arenberg parking , Indigo parking , Vogeltjes markt en Stadspark.

Lasertherapy logo.